Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V:

  • Първа квалификационна група придобиват лицата от неелектротехническия персонал, назначавани на работа като: общи и строителни работници, бояджии, монтажници и др., изпълняващи работи, при които е възможно възникване на опасност за поражение от електрически ток; и работници, които при работа използват ръчни и преносими електроинструменти от клас I на защита срещу поражение от електрически ток (със защитен проводник – зануляване, защитно заземяване или защитно изключване).
  • Втора квалификационна група придобиват: начинаещите работници, които не се допускат до самостоятелна работа и работят под прякото ръководство на електроспециалист с не по-ниска от трета квалификационна група; електротехнологическият персонал – електрозаварчици, електрошлосери, машинисти от електротранспорта, кранисти на кранове с електрическо задвижване и др.;
  • Трета квалификационна група придобиват: изпълнителските кадри, на които се възлага самостоятелно извършване на работа; оперативният и оперативно-ремонтният персонал; лицата, които ръководят и/или обучават работници с първа и втора квалификационна група; допускащите, наблюдаващите или изпълнителите на работа с наряд; настройчиците на КИП и А, лаборантите в електролаборатории, специалистите по ремонт и настройка на компютърна техника, средства за диспечерско и технологично управление и др.
  • Четвърта квалификационна група придобиват: лицата, които организират, ръководят и контролират работите по техническата експлоатация, оперативното обслужване, ремонтите, реконструкциите и модернизациите; издаващите наряди, нареждания и отговорните ръководители; лицата, които извършват висококвалифицирани работи по настройки, изпитвания, измервания.
  • Пета квалификационна група придобиват: техническите ръководители, упълномощени от работодателя да ръководят дейностите по обслужване, ремонт и контрол, когато електрообзавеждането е с напрежение до и над 1000 V; издаващите наряди и нареждания, отговорните ръководители за работа по електрообзавеждането с напрежение над 1000 V; ръководителите на служби/отдели по експлоатация и безопасност при работа, когато електрообзавеждането е с напрежение до и над 1000 V.

Изисквания: Кандидатът да има навършени 18 години, завършено средно образование, удостоверение за притежавана квалификационна група (при продължаване на срока на удостоверението или придобиване на по-висока квалификационна група).

Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи:

  • Първа квалификационна група се изисква за лица, назначавани на работа, като: неелектротехнически персонал – общи и строителни работници, чистачи, такелажници, бояджии, монтажници, и др., работата на които е свързана с ремонт и обслужване на неелектрическата част на електрически уредби и мрежи, обхващаща сгради, покриви, строителни конструкции, В и К и други технически проводи (инсталации); работници, които при работа използват ръчни и преносими електроинструменти от клас I на защита срещу поражение от електрически ток (със защитен проводник – зануляване, защитно заземяване или защитно изключване); всички новопостъпили без стаж в електрически уредби и мрежи на работа, която е свързана с тяхната експлоатация и ремонт.
  • Втора квалификационна група се изисква за: начинаещи работници, които не се допускат до самостоятелна работа и работят под прякото ръководство на електроспециалист с не по-ниска от трета квалификационна група; електрозаварчици, електрошлосери, машинисти от електротранспорта, кранисти на кранове с електрическо задвижване; лица с неелектротехническа специалност, работата на които е свързана с ремонт и експлоатация на електрически уредби и мрежи, като кранисти, булдозеристи, шофьори и др.
  • Трета квалификационна група за работа в електрически уредби/мрежи с напрежение до 1000 V се изисква за: изпълнителски кадри, които самостоятелно извършват работи; оперативно-ремонтен персонал; лица, които ръководят и/или обучават работници с първа и втора квалификационна група; допускащи, наблюдаващи или изпълнители на работа с наряд; настройчици на КИП и А, лаборанти в електролаборатории, специалисти по ремонт и настройка на компютърна техника, средства за диспечерско и технологично управление и др.
  • Четвърта квалификационна група за работа в електрически уредби/мрежи с напрежение до 1000 V се изисква за: лица, които пряко организират и ръководят изпълнение на работи по експлоатация, профилактика и ремонт; издаващи наряди и отговорни ръководители; лица, които извършват висококвалифицирани работи по настройки, изпитване, измерване.
  • Пета квалификационна група се изисква за: ръководители и техни заместници, които ръководят практическата дейност по обслужване, ремонт и контрол на електрически уредби и мрежи;  ръководен и оперативен персонал на диспечерски служби;  дежурни инженери в електрически и топлофикационни централи; оперативно-ремонтен персонал, който ръководи работи в подстанции, възлови станции, трафопостове и електропроводни линии, както и извършване на оперативни превключвания при напрежение над 1000 V; издаващи наряди и нареждания, отговорни ръководители за работа в електрически уредби/мрежи с напрежение над 1000 V; ръководители на служби/отдели по експлоатация и безопасност при работа.

Изисквания: Кандидатът да има навършени 18 години, завършено средно образование, удостоверение за притежавана квалификационна група (при продължаване на срока на удостоверението или придобиване на по-висока квалификационна група).

Заваряване

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ ПО ЗАВАРЯВАНЕ се издава съгласно Наредба №7/11.10.2002 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност по заваряване. Провеждаме обучения за всички степени

Read more
Електрокари и Мотокари

Център за професионално обучение „Престиж” и Център за професионално обучение „МИИВ” организират курсове за правоспособност по различни професии, упражняването на които изисква правоспособност, включително и

Read more